Category Archives: info

Kallelse till årsmöte Vägföreningen

Årsstämma Västergårdens vägförening

Välkommen till Årsstämma med Kaffe å bullar.
Kungsmarksskolans matsal sön 24e okt. kl:17:00.

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens och revisorers berättelser.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år.
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleanter.
14. Fråga om val av valberedning.
15. Övriga frågor.
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Väl mött: Styrelsen

 

 

Vi vill passa på att påminna om reglerna för fastighetsägare gällande häckar mm.
Dessa regler är hämtade från kommunens hemsida: www.munkedal.se

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under som-maren kan rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Så här säger Plan- och bygglagen:

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Du som har utfart mot gata
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan eller cykelbanan, inom en sikttriangel på minst 2,5 m åt varje håll.
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
Du som har tomt intill gata
Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

• Över gångbana: minst 2,5 m
• Över cykelväg: minst 3,2 m
• Över körbana: minst 4,6 m

Grenar som hänger längre ned över gatan ska du såga av.
Plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd ska du placera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

ARBETSLÖRDAGEN DEN 17 APRIL 2021 KL 10:00

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna.

Stort tack till er som under gångna året varit ute och på egen hand klippt, rensat å krattat. Det ser riktigt fint ut.

Uppdelningen på sex olika arbetslag med en samordnare per grupp fortsätter vi med även i år. Ring och kolla med din samordnare var ni skall träffas, när ni skall fika/grilla och vilka arbetsredskap du skall ta med dig. Det blir uppsamlingsplatser för skräp likt föregående år. Plats återkommer vi till och vägföreningen ansvarar för bortforsling. OBS: endast kvistar, buskar, sly och mindre träd. EJ PLAST, GLAS SKRÄP ELLER DYLIGT.’

Vi skall tillsammans sopa trottoarer,, räta upp stolpar,, tvätta skyltar och lekredskap ,, klotter på elskåp kan tas bort med aceton eller liknande,,  städa diken och runt dikesbrunnar och vattenintag,  rensa bort löv kvistar och annat skräp som hindrar vattnet att rinna ner i diken och brunnar,, grus jord och gräs på gångvägar och gator skall rensas och iordningställas. Vi sågar sly och håller efter i de områden vi redan öppnat och rensat så att det inte växer igen.

Samordnare och områdesfördelning.

  1. ___________VAKANT____________ Kung Östens väg, Fossvägen .
  2. Bertil Johansson Tel: 121 09 De första 2 gatorna på västervägen plus huvudled.
  3. Henrik Gustavsson Tel: 0524 17442 Östergårdsvägen, Lövsångarvägen, Fasanvägen och huvudled.
  4. Anders Alfredsson Tel 0723322062 . Tre gator på Västervägen plus huvudled och Örnvägen.
  5. Claes Dahlqvist 0706956540 .(Annika Lindberg) ,Grillmästare: Oscar. Ripv, Tjäderv, Vaktelv plus huvudled.
  6. Emanuell Pettersson Bramfors 0739184543 Falkv, Hökv, Orrev, plus huvudled.

Väl mött: Christian och Claes.

 

OBS Info. Årsmötet är pga pandemin uppskjutet till i höst.

1ARBETSLÖRDAGEN DEN 17 APRIL 2021