Årsstämma Västergårdens vägförening

Välkommen till Årsstämma.

Skogsvallens Café. 14 Mars. kl:19:00.

 1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens och revisorers berättelser.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter.
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Fråga om val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Väl mött: Styrelssen

INFO: Städdagen kommer attt hållas 15 april