Category Archives: Viktig info

ARBETSLÖRDAGEN DEN 20 APRIL 2024 KL 10:00

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna.

 

Uppdelningen på sex olika arbetslag med en samordnare per grupp fortsätter vi med även i år. Vi har tyvärr haft svårt att hitta samordnare på de några områden, om någon boende på en av dessa gator skulle kunna tänka sig att vara samordnare så ring gärna till oss Christian 0700422777 eller Claes 07016871776 .

 Ring och kolla med din samordnare var ni skall träffas, när ni skall fika/grilla och vilka arbetsredskap du skall ta med dig. Det blir uppsamlingsplatser för skräp likt föregående år. Plats återkommer vi till, vägföreningen ansvarar för bortforsling. OBS: endast kvistar, buskar, sly och mindre träd. EJ PLAST, GLAS SKRÄP ELLER DYLIGT.’

Vi skall tillsammans sopa trottoarer,, räta upp stolpar,, tvätta skyltar och lekredskap ,, klotter på elskåp kan tas bort med aceton eller liknande,,  städa diken och runt dikesbrunnar och vattenintag,  rensa bort löv kvistar och annat skräp som hindrar vattnet att rinna ner i diken och brunnar,, grus jord och gräs på gångvägar och gator skall rensas och iordningställas. Vi sågar sly och håller efter i de områden vi redan öppnat och rensat så att det inte växer igen.

Samordnare och områdesfördelning.

 1. _____________________ Kung Östens väg, Fossvägen .
 2. Bertil Johansson Tel: 121 09 De första 2 gatorna på västervägen plus huvudled.
 3. Henrik Gustavsson Tel: 0524 17442 Östergårdsvägen, Lövsångarvägen, Fasanvägen och huvudled.

4 . ————————————.Tre gator på Västervägen plus huvudled och Örnvägen.

 1. Annika Lindberg. Tel: 0733217187 Ripv, Tjäderv, Vaktelv plus huvudled
 2. ———————————— .Falkv, Hökv, Orrev, plus huvudled.

Väl mött: Christian och Claes.

Årsstämma Västergårdens vägförening

Välkommen till Årsstämma.

Skogsvallens Café. 14 Mars. kl:19:00.

 1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens och revisorers berättelser.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter.
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Fråga om val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Väl mött: Styrelssen

INFO: Städdagen kommer attt hållas 15 april