Kallelse till årsmöte Vägföreningen

Årsstämma Västergårdens vägförening

Välkommen till Årsstämma med Kaffe å bullar.

Kungsmarksskolans matsal sön 27e Mars. kl:18:00.

 1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens och revisorers berättelser.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter.
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Fråga om val av valberedning.
 15. Grannsamverkan.
 16. Övriga frågor.
 17. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Väl mött: Styrelssen

 • Städdagen Kommer i år att hållas lördagen den 9e april. KL:10:00.
 • Grannsamverkan kommer att diskuteras som en egen punkt på årsmötet.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Grannsamverkan i Munkedals kommun

Munkedals kommun ser mycket positivt på grannsamverkan som brottsförebyggande metod och stödjer Polismyndigheten i deras arbete med grannsamverkan.

I vår senaste trygghetsundersökning framgick att grannsamverkan även har en trygghetsskapande effekt.

Arsmöte 2021 Västergårdens Vägförening Protokoll 2021-10-24

Närvarande förutom styrelsen, 8 medlemmar.

 1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna: Godkännes.
 2. Fastställande av röstlängd: Fredrik och Per har denna info i sina datorer.
 3. Val av ordförande för stämman: Sittande, Christian Källberg.
 4. Val av sekreterare för stämman: Sittande, Per Börjesson.
 5. Val av två justerare för stämman: Ove Henriksson & Oskar Adamsson valdes.
 6. Fastställande av dagordning: Godkännes.
 7. Styrelsens & revisorers berättelser: Berättelserna lästes upp och godkännes.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen fick ansvarsfrihet.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar: Inga motioner inkomna och inget från styrelse.
 10. Ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer nästkommande år: Kommer att vara oförändrat, godkännes.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd: Oförändrat vägavgift 1300 + avsättning 500 1800kr,godkännes
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: Ordförande, Christian omvals 1 år. Vice ordförande, Jimmy omvald 2 år & Sekreterare Per omvald 2 år.
 13. Val av revisorer: Nyval Ove Henriksson i 2 år, Lennart har 1 år kvar och blir hans sista period.
 14. Fråga om val av valberedning: Styrelsen väljer att inte ha någon valberedning, godkännes.
 15. Övriga frågor: Önskemål om komplettering av vägbelysning på avfartskorsning på väg 813 in på F ossvägen upp mot kyrkan och till våra vägar göra förfrågan till trafikverket.
  Att flytta årsmötesprotokoll till rätt plats på hemsidan.
 16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig: Det kommer att läggas på hemsidan efter justering

Arsmöte 2021 Västergårdens Vägförening Protokoll 2021-10-24